Sex before the match!?

[voor een Nederlandse vertaling van dit bericht klik hier]

In sports, long the idea has prevailed that sexual abstinence, that is, no sex before competition, is good for sports performance. Recent research however shows that healthier people have more sex. This raises an interesting question for the football-player: if health and sex are linked, what about performance and sex? Is having sex before a game good or bad for your performance on the pitch? Australian Catholic University Sport scientist Gert-Jan Pepping tackled this question. In particular, Pepping’s research group is interested in whether the chemicals produced in your body, and especially your brain, during sex, might make you a better football-player.

Sexual abstinence and aggression
Belief in the so-called abstinence theory has strongly prevailed in sports such as boxing and football, where aggression is regarded as a valuable asset. Mohamed Ali was known for not having sex for up to weeks before an important match! Why would he want to hold back for that long?! For a very long time the idea has reigned that ejaculating ‘draws’ testosterone, the hormone of both sexual desire and aggression – from the body. Research however shows that this idea is wrong. In fact, having sex stimulates the production of testosterone. What’s worse, after three months without sex, which is not uncommon for some athletes, testosterone levels in the blood can dramatically drop to near the level of that measured in children. [For video that shows what sex can do to a male and a female boxer click here]

Early to bed?
Some coaches still keep relying on the abstinence theory simply because they want their young football-players to get enough sleep before a big game. Psychological research however shows that an optimal level of alertness and stress is important for best possible performance. Too much stress or too much aggression can lead to poorer performance. If football-players are too tense or restless the night before an important match, then why not use sex as good entertainment for players?

Sex, chemicals, and the brain

Our whole internal chemistry is involved in the affective states we experience when we have sex. Important endocrine changes – in particular related to orgasm – are secretion of the brain chemicals oxytocin and dopamine. These brain chemicals are associated with for instance a decrease in the risk of depression. In both men and women the blood levels of oxytocin rise during sexual arousal and orgasm. Research shows a positive correlation between oxytocin levels and intensity of orgasmic contractions in both men and women.

Sex and teambuilding in football
Pepping: “Our research in Brisbane is investigating how the brain neuropeptide oxytocin affects the decision-making behavior of football-players.” Recent research shows that there is a link between oxytocin levels in your blood and the emotions you feel when you are happy and content. What is important for the football-player to know here is that there is research that shows a link between oxytocin, the brain chemical that is released during sex, and decision behavior in sport. That is, oxytocin plays a significant role in a number of processes that are important for social interactions between players and team performance. Pepping: “In team sports such as football individual players can inspire a team to perform better, whilst the team can inspire an individual player to optimally perform. Processes that play an important role here include trusting each other, (emotional) empathy, the ability to read body language (mind-reading), emotion recognition, altruism, and emotional contagion. The brain chemical that is released during sex is linked to all these processes. That is, oxytocin improves (emotional) empathy, reading body language, emotion recognition, trust and altruism.”

Sex is celebration!
In Brisbane, Pepping studies how oxytocin affects the perceptual behaviors of football players and how they become better at reading body language and interpersonal communication. Although the existing research on this is still very scarce, it is expected that oxytocin plays a role in the convergence of positive emotions and thus enhances the mood among footballers. Pepping: “In our research we see a link between the performance of football-players and their non-verbal expressions and contagion of positive emotions after goal-scoring. In football we show that non-verbal expressions and sharing of positive emotions makes fellow team players perform better and opponents perform worse. There are strong indications that this is partly caused by the neurotransmitters that are released in the brains of football-players during emotional social interactions like cheering. In a way sex is actually like cheering, but before the game. And cheering with fellow team players is a little like having sex – during the game!”

Dutch translation of this article:

In de sport heeft lang het idee geheerst dat geen seks vóór de wedstrijd goed is voor sportprestaties. Recent onderzoek laat zien dat gezondere mensen meer seks hebben. Als het zo is dat gezondheid en seks zijn gelinkt, hoe zit het dan met presteren en seks? Dit werpt een interessante vraag op voor de voetballer; is seks vóór de wedstrijd goed of slecht voor mijn prestaties op het veld? Sportwetenschapper Gert-Jan Pepping boog zich over deze vraag en in het bijzonder of de stofjes die bij seks in je lichaam en vooral je hersenen vrijkomen je een betere voetballer maken. Daar doet Pepping dan ook specifiek onderzoek naar.

Seksuele onthouding en agressie
Geloof in de zogenaamde onthoudingstheorie heeft vooral sterk geheerst in krachtsporten, zoals boksen en voetbal, waarin agressie als een waardevolle eigenschap beschouwd wordt. Mohamed Ali bijvoorbeeld stond erom bekend dat hij geen seks had vanaf wel zes weken vóór een belangrijke wedstrijd! Lang heeft het idee geheerst dat ejaculeren testosteron – het hormoon van zowel seksueel verlangen en agressie – ‘onttrekt’ aan het lichaam. Onderzoek laat echter zien dat dit een verkeerd idee is. Uit onderzoek blijkt dat seks juist de productie van testosteron stimuleert. Na drie maanden zonder seks, wat niet ongewoon is voor sommige atleten, dalen testosteron niveaus in het bloed dramatisch tot dichtbij het niveau wat bij kinderen wordt gemeten.

Vroeg naar bed?
Sommige coaches beroepen zich op de onthoudingstheorie simpelweg omdat ze willen dat hun jonge voetballers genoeg slaap krijgen voor een grote wedstrijd. Psychologisch onderzoek laat echter zien dat een optimaal niveau van alertheid en spanning belangrijk is om zo goed mogelijk te presteren. Te veel spanning of te veel agressie kan dus juist leiden tot slechtere prestaties. Als voetballers te gespannen of te onrustig zijn de avond vóór een belangrijke wedstrijd, waarom dan niet juist seks gebruiken als een goede manier van ontspannen voor voetballers.

Hersenstofjes en seks
Onze hele interne chemie fabriek is betrokken bij de algemene affectieve gemoedstoestanden die we beleven tijdens het hebben van seks. Belangrijke endocriene veranderingen – vooral die gerelateerd zijn aan klaarkomen – zijn oxytocine en dopamine afscheiding. Deze hersenstofjes zijn o.a. in verband gebracht met het doen afnemen van het risico op depressie. Bij zowel mannen als vrouwen gaan de bloedspiegels van de oxytocine omhoog tijdens seksuele opwinding en orgasme. Pepping: ‘Waar wij in ons onderzoek in Brisbane, vooral in geïnteresseerd zijn is het hersenstofje oxytocine en het effect van dit stofje op beslissingsgedrag van voetballers.’ Recent onderzoek laat zien dat er een link is tussen oxytocine niveaus in het bloed en de emoties die je ervaart wanneer je blij en gelukkig bent. Wat verder belangrijker is voor de voetballer om te weten is dat er onderzoek is dat een link laat zien tussen oxytocine, het hersenstofje dat vrijkomt tijdens seks, en beslissingsgedrag in sport. Oxytocine speelt namelijk een grote rol in een aantal processen die belangrijk zijn voor sociale interacties tussen voetballers en het werken in teams.

Seks en teambuilding in voetbal
Pepping: ‘In teamsporten zoals voetbal wil je graag dat een individuele speler het team beter laat spelen en dat het team een individuele speler beter maakt. Processen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn onder andere vertrouwen hebben in elkaar, (emotionele) empathie, het kunnen lezen van lichaamstaal (mind-reading), emotie herkenning, altruïsme (dat je wat voor elkaar over hebt) en emotionele besmetting. Het hersenstofje dat vrijkomt tijdens seks is gelinkt aan al deze processen; oxytocine verbetert (emotionele) empathie, het lezen van lichaamstaal, emotie herkenning, vertrouwen en altruïsme.’

Seks is juichen!
In Brisbane doet Pepping onderzoek naar hoe oxytocine het kijken van voetballers beïnvloedt waardoor ze mogelijk beter worden in het lezen van lichaamstaal, interpersoonlijke communicatie en sociaal bevorderend gedrag. Hoewel het bestaande onderzoek hierover nog erg schaars is wordt verwacht dat oxytocine een rol speelt in het convergeren van positieve emoties en hierdoor de stemming tussen voetballers bevordert. Pepping: ‘In ons eigen onderzoek laten we een link zien tussen uiting en besmetting van en met positieve emoties en het presteren van voetballers. We laten zien dat uiting en delen van positieve emoties voetballers beter maakt en tegenstanders slechter. Er zijn belangrijke indicaties dat dit mede gebeurt door de stofjes die bij juichen maar dus ook bij seks vrijkomen in de hersenen van voetballers. Seks is dus eigenlijk een beetje juichen, maar dan vóór de wedstrijd. En juichen met medespelers is dus eigenlijk seks – tijdens de wedstrijd!’

Dr. Gert-Jan Pepping
School of Exercise Science, Australian Catholic University, Brisbane, Australia

Boxing

What sex can do to a male and a female boxer.

Back to the top
Back to the top
Back to the top
Back to the top

Gert-Jan Pepping is an Associate Professor in Human Movement at the School of Behavioural and Health Sciences of AUstralian Catholic University, Brisbane, Australia.

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in Football, My own research, Science General, Sport Science

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: